Projekty dofinansowane

/ / Projekty w realizacji / /

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt – Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizacje oświetlenia w budynku
Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach

Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej. Ograniczenie emisji CO2 stało się jednym z najważniejszych zagadnień, które wyznaczają kierunki rozwoju gospodarki Polski i Europy. Związane z tym racjonalizowanie zużycie energii stwarza nowe szanse dla rozwoju struktur lokalnych. Miasto Suwałki również aktywnie włącza się w działania związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, zmniejszeniem zapotrzebowania na energię finalną oraz z ograniczeniem niskiej emisji. W trosce o środowisko naturalne oraz poprawę jakości życia mieszkańców miasto Suwałki przystąpiło do opracowania i wdrążania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki”, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję zużycia energii, zwiększenie udziału wykorzystania OZE oraz poprawę jakości powietrza w   mieście Suwałki. Do celów szczegółowych zaliczono m.in., zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii” i ,,realizację koncepcji wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie racjonalnego gospodarowania energią”. Niniejszy dokument przedstawia zakres działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Realizacja działań wskazanych w ww. dokumencie, w tym także wymiana oświetlenia na energooszczędne przyczyni się do osiągnięcia celów pakietu energetyczno-klimatycznego 3×20 (w przypadku Polski 2×20 i 1×15% w zakresie OZE).

Projekt realizowany przez Suwalski Ośrodek Kultury p.n., Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizacje oświetlenia w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach’’ dotyczył modernizacji 1.169 szt. opraw oświetlenia wewnętrznego w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła ll 5 w Suwałkach, na energooszczędne oprawy w technologii LED. Zakres prac objął wymianę istniejących opraw, które charakteryzują się małą funkcjonalnością, sporą awaryjnością i dużą energochłonnością.

Celem głównym projektu była poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w mieście Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO2, CO2, CO, NOx, czy PM10 przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski.

Działania modernizacyjne przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej oświetlenia wewnętrznego. Po zakończeniu projektu większość opraw oświetleniowych budynku jest efektywna i energooszczędna. Projekt poprzez realizację celów w   perspektywie długoterminowej wywiera pozytywne oddziaływanie na środowisko, jak również przyczyni się do ograniczenia kosztów utrzymania budynku, w szczególności w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia. Ponadto odpowiednia jakość oświetlenia wewnątrz budynku przyczyni się do poprawy efektywności wykonywanych czynności, koncentracji podczas pracy, poczucia bezpieczeństwa, a także zdrowia pracowników i pozostałych użytkowników budynku.

Realizacja działań w Suwalskim Ośrodku Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5 tj. wymiana oświetlenia na energooszczędne przyczyni się do osiągnięcia celów pakietu energetyczno-klimatycznego 3×20. Realizacja projektu pozwoli na redukcję emisji CO2 o 43,85% tj. o 141,064 ton CO2/rok oraz obniżenie zużycia energii, a w konsekwencji przyczyni się do obniżenia kosztów energii elektrycznej o 61,67% rocznie. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów energii elektrycznej, a tym samym kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła ll 5.

Budżet projektu:

Wartość całkowita projektu – 652.633,06 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych – 530.595,98 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 451.006,58 zł (85%)
Okres realizacji projektu: lipiec 2023 r. – grudzień 2023 r.Mistrzyni tkacka Sabina Knoch uczy tkać tkaninę wybieraną

Zakończył się kolejny projekt tkacki realizowany przez SOK “Mistrzyni Sabina Knoch uczy tkać tkaniny wybierane” współfinansowany przez MKiDN. Przez ponad trzy miesiące w SOK Noniewicza 71 będą prezentowane efekty intensywnej pracy grupy tkaczek i tkacza (!) uczących się tego ginącego rzemiosła pod okiem Sabiny Knoch, Mistrzyni ze Szczepek.

WERNISAŻ 21.12.2023, godzina 17.00

Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Noniewicza 71, II piętro

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

wystawa czynna do 31.03.2024

Mistrzyni tkacka Sabina Knoch uczy tkać tkaninę wielonicielnicową

czas trwania: 2021 r.

 

Projekt Suwalskiego Ośrodka Kultury pn. “Mistrzyni tkacka Sabina Knoch uczy tkać tkaninę wielonicielnicową” otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. To już kolejny raz ministerstwo doceniło próbę ocalenia od zapomnienia unikatowego dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny w postaci tradycji tkackich.

W ramach projektu będziemy próbowali utrwalić i przekazać kolejnym pokoleniom wiedzę i umiejętności ostatniej czynnej tradycyjnej tkaczki tkaniny wielonicielnicowej, dwuosnowowej i sejpaków z Suwalszczyzny – Sabiny Knoch.

Praktyczne warsztaty tkackie techniki wielonicielnicowej zostaną zrealizowane w Pracowni Dziedzictwa Kulturowego SOK przy ul. T. Noniewicza 71.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Andrzej Strumiłło. Psalmy, kamienie, pejzaże

czas trwania: 2021 r.

 

Projekt Suwalskiego Ośrodka Kultury pn. “Andrzej Strumiłło. Psalmy, kamienie, pejzaże” otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu SZTUKI WIZUALNE 2021. Wsparcie pozwoli znacząco rozbudować edukacyjny kontekst stałej wystawy dzieł artysty prezentowanych w Galerii Sztuki Stara Łaźnia.

Głównym celem projektu jest przybliżenie twórczości Andrzeja Strumiłły w ramach organizowanych w galerii wystaw, stałej i czasowej, poświęconych sylwetce i twórczości zmarłego 9 kwietnia 2020 r. wybitnego polskiego artysty, ilustratora, malarza, rzeźbiarza, poety i podróżnika, ucznia Władysława Strzemińskiego.

W ramach działań związanych z ekspozycjami planowany jest szereg działań o charakterze edukacyjnym. Przez pryzmat wielowątkowości twórczości Andrzeja Strumiłły, mają ukazywać najważniejsze zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej, wątki i techniki artystyczne obecne w dorobku twórczym tego wybitnego artysty oraz jego związki z Suwalszczyzną.

Wszelkie działania realizowane w ramach projektu “Andrzej Strumiłło. Psalmy, kamienie, pejzaże” będą miały charakter niekomercyjny.

Pierwsza z cyklu wydarzeń prezentujących twórczość Andrzeja Strumiłły wystawa malarstwa, rysunku i fotografii „Andrzej Strumiłło – Człowiek – Przestrzeń” będzie prezentowana w Galerii Sztuki Stara Łaźnia Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. A. Wajdy 3 w Suwałkach od 30 kwietnia do 30 września 2021 r.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

/ / Projekty zakończone / /

czas trwania: 2020 r.

Suwalski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków pozostałych w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu KULTURA I TRADYCJA 2020 na realizację projektu pn. „Mistrzyni Sabina Knoch uczy tkać dwunicielnicową i wielonicielnicową tkaninę lnianą”. Przedsięwzięciem ma na celu ochronę zanikającej tradycji tkackich regionu, przywracanie ich środowisku lokalnemu (wiejskiemu i miejskiemu).

W ramach projektu planowane są warsztaty praktyczne polegające na bezpośrednim przekazie wiedzy i umiejętności między Mistrzem a osobami szczególnie zainteresowanymi kontynuacją rzemiosł tkackich na Suwalszczyźnie. Zajęcia poprowadzi ostatnia czynna tradycyjna tkaczka tkaniny wielonicielnicowej, dwuosnowowej i sejpaków z Suwalszczyzny – Sabina Knoch ze Szczepek koło Augustowa. W projekcie będą mogły uczestniczyć osoby dorosłe i seniorzy, a udział w warsztatach będzie nieodpłatny. W planie są także spotkania z tkaczkami i nieodpłatne warsztaty prostych technik tkackich dla uczniów suwalskich szkół.

W związku z COVID-19, po konsultacjach z MKiDN, Suwalski Ośrodek Kultury podjął decyzję o realizacji pierwszej (teoretycznej) części warsztatów w formie nauki zdalnej (krótkie filmy edukacyjne na kanale Youtube). Intensywne zajęcia praktyczne rozpoczną się w Pracowni Regionalnej (Tkackiej) Suwalskiego Ośrodka Kultury w siedzibie przy ul. Noniewicza 71 we wrześniu, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Na kanale YouTube Suwalskiego Ośrodka Kultury dostępne są zaproszenie >> oraz sześć obcinków warsztatów tkackich prowadzonych przez Sabinę Knoch: część 1 >>, część 2 >>, część 3 >>, część 4 >>, część 5 >>, część 6 >>.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Projekt „Muzyka z bliska – kontynuacja” otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Kultura Dostępna”. Główną ideą projektu jest umożliwienie osobom, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, udział w koncertach muzyki poważnej. W ramach projektu planowanych jest sześć koncertów realizowanych przez członków Suwalskiej Orkiestry Kameralnej poza siedzibą Suwalskiego Ośrodka Kultury: w Domu Opieki Społecznej „Kalina” w Suwałkach, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Suwałkach, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz jeden w przestrzeni publicznej objętej planem rewitalizacji Miasta Suwałk.

Dofinansowanie:  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

czas trwania: 2020 r.

Suwalski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu KULTURA – INTERWENCJE 2020 na realizację projektu pn. „Kuglarze marzeń, czyli sztuki i sztuczki”. Projekt będzie realizowany w obszarze objętym planem rewitalizacji Miasta Suwałk, w przestrzeni SOK i miejskiej. Przedsięwzięcie ma na celu odkrycie potencjału twórczego uczestników, wyrównanie szans udziału w kulturze oraz jej współtworzeniu, budowę poczucia wspólnoty i wzmocnienie więzi sąsiedzkich oraz pobudzenie społecznej aktywności. Atrakcyjny program „Kuglarzy marzeń…” może także stać się skuteczną formą aktywności dla lokalnej społeczności i świetną alternatywą dla elektroniki nadużywanej przez dzieci i młodzież.

W ramach projektu odbędą się spotkania i warsztaty praktyczne, m.in.: warsztaty ze sztuki opowiadania, uzupełnione przez zajęcia z psychopedagogami kreatywności oraz specjalistami od emisji głosu, warsztaty plastyczne z zakresu nauki prostych form i technik tworzenia ilustracji wspomagających proces opowiadania, warsztaty kuglarskie obejmujące naukę podstaw aktorstwa, żonglerki, chodzenia na szczudłach, gimnastyki, fire show, pantomimy i klaunady, warsztaty teatralne z wykorzystywania różnych technik improwizacyjnych: od klasycznego impro do improwizacji dramatycznej, emocjonalno-ruchowej, zabaw i gier teatralnych oraz budowania postaci scenicznych.

Zajęcia poprowadzą instruktorzy pracowni artystycznych Suwalskiego Ośrodka Kultury Mirosława Krymska i Marta Łanczkowska, trenerzy i pedagodzy teatru z lubelskiej Fundacji Sztukmistrze, opowiadacze z warszawskiej Grupy Studnia O. oraz wykładowcy i praktycy pedagogiki i psychologii. Projekt zakończą pokazy spektakli: autorskiego, przygotowanego przez uczestników warsztatów kuglarskich oraz spektakl mistrzowski w wykonaniu zawodowego teatru ulicznego. W projekcie będą mogły uczestniczyć dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, a udział w warsztatach będzie nieodpłatny.

Dofinansowanie:  Narodowe Centrum Kultury

czas trwania: 2020 r.

Projekt Suwalskiego Ośrodka Kultury „Zdemaskowani – z moją twarzą mi do twarzy” znalazł się wśród wniosków najwyżej ocenionych przez Komisję Ekspertów programu “Lato w teatrze 2020” i otrzymał finansowanie teatralnych zajęć warsztatowych. Suwalski Ośrodek Kultury będzie realizował projekt we współpracy z Miastem Suwałki i Stowarzyszeniem Nie Po Drodze.

W ramach projektu „Zdemaskowani – z moją twarzą mi do twarzy” już po raz drugi w Suwalskim Ośrodku Kultury zostaną zorganizowane letnie półkolonie artystyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie podczas dwutygodniowych teatralnych zajęć warsztatowych będą mogli eksplorować własną tożsamość, poczuć moc kreowania siebie i doświadczenie siebie poprzez akt twórczy. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku od 10 do 14 lat.

Program LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego ealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. W aktualnej 13. edycji programu dofinansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski – 17 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na: www.latowteatrze.pl, www.facebook.com/programLatowteatrze.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

czas trwania: sierpień 2019 r.

Program LATO W TEATRZE jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym przez Suwalski Ośrodek Kultury we współpracy z Miastem Suwałki i Stowarzyszeniem Nie po Drodze.

czas trwania: marzec 2017 – grudzień 2019

Projekt dotyczy rozwoju programu edukacyjnego, zapoczątkowanego w latach 2014-2015. Niniejszy projekt kładzie nacisk na trwały rozwój edukacji dzieci i młodzieży, tj. utrzymania ciągłej aktywności w kulturze, przy jednoczesnym szkoleniu kadry instruktorskiej w zakresie realizacji projektów. Celem projektu jest także pobudzenie kreatywności zarówno instruktorów jak i uczestników działań. Kierunek programowy to praktykowanie edukacji otwartej – tworzenie wspólnych interdyscyplinarnych przedsięwzięć, w tym widowisk, akcji, wystaw oraz postprodukcji tych działań.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Suwałki

czas trwania: styczeń-grudzień 2018 r.

Projekt realizowany w ramach zadania „Mistrz tradycji”. Przewiduje przeprowadzenie warsztatów tkania dywanów dwuosnowowych przez panią Sabinę Knoch – jedną z nielicznych już w regionie znawczyń tej techniki tkackie. Warsztaty będą zakończone wystawą i wydaniem katalogu.

Planowanym rezultatem projektu jest zainteresowanie i nauczenie 6 mieszkańców Suwałk i okolic tej trudnej, a zarazem elitarnej techniki, co znacząco przyczyni się do pogłębienia tożsamości kulturowej tych osób.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

czas trwania: styczeń-grudzień 2018 r.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura dostępna”. Jego główną ideą jest umożliwienie uczestnictwa w koncertach muzyki klasycznej osobom, które z różnych przyczyn zostały tej możliwości pozbawione. W ramach projektu zostanie zrealizowanych ogółem 6 koncertów/ audycji muzycznych wykonanych przez członków Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Dwa z nich odbędą się w przestrzeni publicznej – parku Konstytucji 3 Maja, cztery pozostałe zostaną zrealizowane odpowiednio: w suwalskim hospicjum,  Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera oraz areszcie śledczym w Suwałkach.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Czas trwania: 2016-2018

Unikalny projekt kulturalno-edukacyjny, który co roku na przełomie lipca i sierpnia na Suwalszczyźnie umożliwia kontakt ze sztuką o najwyższych walorach wykonawczych. Projekt opiera się na jednym z najlepszych zespołów kameralnych w Polsce AUKSO pod dyr M. Mosia

Festiwal daje szansę obcowania ze znakomitą jakościowo sztuką grupom społecznym, które ze względu na usytuowanie z dala od największych ośrodków nie mają takich możliwości na co dzień.
W ramach wydarzeń festiwalowych odbywać się będą koncerty orkiestrowe, kameralne, warsztaty,
spotkania, a także pojedyncze wydarzenia o charakterze promocyjnym (prezentacje artystów
związanych z kulturą Polski północnowschodniej, koncerty uczestników warsztatów).

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

czas trwania: styczeń-grudzień 2016 r.

Projekt realizowany w ramach zadania „Mistrz tradycji”. Przewiduje przeprowadzenie warsztatów tkania dywanów dwuosnowowych przez panią Sabinę Knoch – jedną z nielicznych już w regionie znawczyń tej techniki tkackiej, zakończone wystawą powarsztatową i wydaniem katalogu.

Planowanym rezultatem projektu jest zainteresowanie i nauczenie 6 mieszkańców Suwałk i okolic tej trudnej, a zarazem elitarnej techniki, co znacząco przyczyni się do pogłębienia tożsamości kulturowej tych osób.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

czas trwania: 2014-2015

Celem projektu było trwałe udostępnienie odbiorcom docelowym trudnodostępnej dokumentacji kulturowej zebranej w XIX i XX wieku z terenu Suwalszczyzny oraz Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny — obszarów związanych z dokumentowaniem folkloru przez Kolberga i jego następców w XIX i XX wieku na obszarze Suwalszczyzny i litewskiego i białoruskiego przygranicza.

W obszarze ochrony i udostępniania treści zrealizowano:

 • digitalizację nagrań audio i wideo muzyki i tańców Suwalszczyzny dokonanych w latach 1953–2005 przez badaczy z ośrodków naukowych: Instytutu Sztuki PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • opracowano stronę internetową http://dziedzictwosuwalszczyzny.soksuwalki.eu , na której są opublikowane powyższe i inne materiały o tradycjach kulturowych regionu;

W zakresie praktycznym zrealizowano:

 • cykl wykładów o historii, tańcach i modzie Suwałk sprzed I wojny światowej,
 • otwarte warsztaty tańców plebejskich (Potańcówki) w Suwałkach i regionie
 • nowe, pełnowymiarowe widowisko taneczno-teatralne Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, zatytułowanego „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.”.

W rezultacie projektu powstał koherentny zbioru materiałów kulturowych – źródłowe kompendium materiałów etnomuzycznych i etnochoreotechnicznych (dotychczas niepublikowanych lub bardzo trudno dostępnych).

Zarówno zdigitalizowane zasoby muzyczne i taneczne, jak i aktualności dot. warsztatów i widowisk ZPiT „Suwalszczyzna” znajdują się na specjalnie do tego celu utworzonej stronie internetowej www.dziedzictwosuwalszczyzny.soksuwalki.eu.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

czas trwania: 2014-2015

Projekt dotyczył stworzenia i wprowadzenia w życie Suwalskiego Programu Edukacji i Animacji Kulturalnej SPEAK (MÓWIĆ) w oparciu o propozycje instytucji kultury i oświaty, organizacji pozarządowych w Suwałkach i regionie.

W ciągu dwuletniego projektu (2014-2015) odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń – seminaryjnych, artystycznych i warsztatowych – co w długoterminowej perspektywie zmieniło proporcje spędzania wolnego czasu przez młodych i dorosłych mieszkańców regionu. SPEAK to:

 • prawie 50 wydarzeń – szkoleń dla kadry i warsztatów dla młodzieży, w tym 396 godzin warsztatów
 • ponad 2500 zaangażowanych uczestników
 • około 15000 odbiorców.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Suwałki

 

AUKSO to coroczny festiwal o szerokim spektrum artystycznym i kulturowym, odbywający się na Suwalszczyźnie, a od roku także na południu Polski w Pieninach.

Jego atutami są: wysoki poziom związany z rozwojem orkiestry AUKSO pod dyr. M. Mosia (dyrektora artystycznego festiwalu), udział renomowanych solistów oraz projekt z pogranicza klasyki i jazzu. Głównym rysem XVI edycji (26.07 – 2.08) była kontynuacja wątku symfonicznego (V i VI Symfonia Beethovena), klasyczne propozycje wokalnoinstrumentalne (Joanna Woś sopran), a także programy z pogranicza sfer muzycznych – wspólny występ z gwiazdą amerykańskiego jazzu – Uri Cainem oraz nowy repertuar AUKSO i zespołu akordeonisty Marcina Wyrostka.

W roku 2015 festiwal umocnił swoją pozycję w kalendarzu kulturalnym Polski poprzez nową strukturę organizacyjną i wiodącą rolę instytucji samorządowej. Wątek stricte edukacyjny stanowiły otwarte warsztaty wokalne i muzyki etnicznej.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Suwałki

Celem projektu było ukazanie twórczości muzycznej w bogatym kontekście kultury polskiej i światowej poprzez konfrontację tradycji i nowoczesności oraz różnorodności technik i praktyk wykonawczych. Cel został osiągnięty.

Ósma edycja Suwałki Blues Festival odbyła się w dniach 9-11 lipca 2015 roku.  Zaprezentowano najbardziej wartościowe zjawiska i tendencje w polskim i światowym nurcie muzyki bluesowej. Wyraziło się to w zapraszaniu do udziału w festiwalu najbardziej cenionych gwiazd blues i nowych, ciekawych, młodych twórców bluesa z  USA, Europy i Polski. W tym roku w festiwalu uczestniczyli tak znani i cenieni światowi wykonawcy jak: THE CLEM CLEMPSON BAND feat. CHIS FARLOWE of COLOSSEUM (UK), COCO MONTOYA (USA) i JAMES “BLOOD” ULMER MEMPHIS BLOOD BLUES BAND feat. RONNY DRAYTON (USA), a z Polski SBB i OBSTAWA PREZYDENTA. Wystąpili też młodzi artyści DANNY BRYANT & HIS BAND (UK), RYAN McGARVEY BAND (USA) i BEN POOLE (UK), ŚCIGANI (PL), PAWEŁ SZYMAŃSKI & LAZY BONES (PL), NIEBIESKA SOWA (PL) i inni. Łącznie wystąpiło 41 wykonawców o wysokiej klasie wykonawczej z Polski, Europy i USA. Festiwal zgromadził ok. 15 000 odbiorców.

Podczas 3-dniowego festiwalu zrealizowano 58 wydarzeń kulturalnych:

 • konkurs zespołów bluesowych
 • warsztaty
 • koncert w sali koncertowej
 • koncert – finał warsztatów muzycznych
 • 17 wieczornych koncertów klubowych zakończone jam session
 • 18 śniadań bluesowych
 • 16 koncertów plenerowych
 • 1 koncert – finał konkursu bluesowego

Dofinansowanie: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura dostępna”

 

VI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska” prezentuje najdawniejsze obrzędy doroczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej: Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Rosji. Podtytuł tematyczny tej edycji festiwalu „Źródliska” brzmiał: „Pory roku: lato”.

Tańce letniej obrzędowości dorocznej w Polsce i Europie Wschodniej ukazano przy okazji dwóch obrzędów: letniego przesilenia, nazywanego „Sobótką”, „Palinocką”, „Nocą Świętojańską” czy „Kupałą” i zakończenia zbioru zboża chlebnego – żyta: „Dożynek”.

Festiwal zrealizowano w sierpniu 2014 roku. Uczestniczyły w nim zespoły rekonstrukcji kulturowych z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i północnej Rosji. Rekonstruowane obrzędy zostały profesjonalnie zarejestrowane i wydane w postaci płyt DVD.  W ramach projektu zorganizowano także warsztaty taneczne i popularnonaukowe seminarium, pozwalające na ukazanie tanecznych archetypów agrarnych, kupalnych itp. w kulturach tej części Europy – by je rozpoznać, przyswoić i popularyzować.

Ocenę i komentarze prezentowanych rekonstrukcji prowadziło międzynarodowo grono  eksperci (etnomuzykologowie i etnochoreologowie) z uniwersytetów w Sankt Petersburgu, Rydze, Wilnie, Mińsku, Warszawie, Krakowie i Lublinie. przewodniczącym Rady był prof. Ihor Macijewski z Sankt Petersburga.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Projekt dotyczył unowocześniania działalności merytorycznej SOK głównie w kierunku rozwoju multimediów i otoczenia organizacyjnego. W jego ramach sfinansowano zakup następującego sprzętu:

 • multimedia: system do realizacji dźwięku studyjnego/filmowego/TV, komputer do montażu wideo, mikrofony (reporterski, do kamery, studyjne), mikroport, odsłuchy studyjne, monitory, oprogramowanie; zestaw oświetlenia reporterskiego, laptop do multimediów/projekcji, karta dźwiękowa; program do montażu liniowego, do projekcji video, do produkcji filmowej, cyfrowy mikser wizyjny; aparaty fotograficzne z obiektywami, kamera, oświetlenie, karty pamięci, statywy, stabilizator naramienny; urządzenie wielofunkcyjne drukarka/ kopiarka/ skaner; konwertery sygnału
 • używany fortepian koncertowy STEINWAY klasy C
 • zestaw podstawowego wyposażenia technicznego zaplecza dużej sceny widowiskowo-koncertowej i sceny kameralnej: linki zabezpieczające, szafy filtrowe, żarówki reflektorowe, filtry barwne do reflektorów, przewody XLR akustyczne, przejściówki akustyczne, specjalistyczne meble do reżyserki, pokrowce na okotarowanie, oświetlenie robocze sceny, mostów i kulis, oświetlenie niebieskie kulis, parawan akustyczny, statywy mikrofonowe i inne

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Celem Festiwalu Fantasy było propagowanie fantastyki zawartej w filmie, literaturze, plastyce, teatrze, muzyce, grach i w różnych przejawach aktywności artystycznej. Hasło „Baśniowa Suwalszczyzna, mityczna Dzukija” wykorzystało potencjał tkwiący w tożsamości regionu: jego historię, legendy, magię, krainę Jaćwingów, krasnoludki opisanych przez suwalczankę Marię Konopnicką oraz liczne wątki mitologiczne Litwy, które były często zupełnie nieznane szerokiej społeczności.

W ramach projektu zorganizowano 3-dniowy festiwal fantastyki (wrzesień 2014). Odbyło się kilkadziesiąt działań: warsztaty plastyczne, rekonstrukcji historycznych, spotkania z pisarzami, gry, projekcje filmowe z muzyką na żywo i wiele innych.

Dodatkowo przed festiwalem zostały zorganizowane 3 transgraniczne konkursy: fotograficzny, plastyczny i literacki na najciekawsze opowiadanie fantastyczne. Polsko-litewskie jury wybrało najlepsze opowiadania, które wydano w formie książkowej.

Każdy kraj wniósł do programu festiwalu charakterystyczne dla siebie elementy: strona litewska odradzające się pogaństwo, niezwykle bogatą mitologię i baśniowe wątki kultury bałtyjskiej, a polska — fantasy w literaturze, plastyce, teatrze i filmie. Realizacja projektu przyczyniła się do rozbudzenia zainteresowania mało znanymi wątkami kultury dwóch narodów, a także zostały nawiązane nowe kontakty i przyjaźnie między dwoma społecznościami — suwalską i olicką.

Dofinansowanie: 

Patronat: EUROREGION NIEMEN

Projekt polegał na promowaniu tradycji kulturowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna. W ramach projektu zostały zaprojektowane i wykonane koszulki promocyjne dla wszystkich członków zespołu, którzy są zorganizowani w czterech grupach, w tym dzieci, juniorów, grupy reprezentacyjnej i patronalnej.

Dofinansowanie: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki

Projekt dotyczył zorganizowania cyklu działań w obszarze teatr – teatr tańca – taniec. Jego celem było zaangażowanie jak najszerszego kręgu społeczeństwa do uczestnictwa w działaniach kulturalnych, stworzenie propozycji, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce po jednej lub drugiej stronie kurtyny – jako aktor, twórca lub widz.

Projekt był realizowany w oparciu o młodych i dorosłych uczestników amatorskiego ruchu artystycznego. Miał na celu udoskonalenie ich warsztatu, a także pozyskanie i wykształcenie nowych aktywnych uczestników tego ruchu w Suwałkach.

W ramach projektu zaprezentowano spektakle: „Musicalowa Gala Teatru Broadway” Teatru Broadway ze Szczecina, „Przedwczorajsze historie” Teatru Mimo z Warszawy  i „Spalone skrzydła” Teatru Nikoli z Krakowa. Odbyły się także animacje teatralne Teatru Małe Mi, warsztat kreatywnego opowiadania pt. “Historie wydobyte z kufra pamięci” oraz warsztaty choreograficzne Zespołu Tańca Nowoczesnego Dotyk z profesjonalnym choreografem.

Dofinansowanie: Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje.