BILETY

Zakup i rezerwacja biletów online >>

Kasa SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 oraz na dwie godziny przed każdą biletowaną imprezą (nie wcześniej, niż od godz. 8:00). Tel. (87) 563 85 18.

Sprzedaż biletów kończy się na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia; 30 minut przed początkiem imprezy nie gwarantujemy możliwości wyboru miejsca na sali. W sprawie zakupu biletów dla niepełnosprawnych prosimy o kontakt z kasą SOK.

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Suwalskim Ośrodku Kultury >>
Plan sali koncertowo-widowiskowej imienia Andrzeja Wajdy >>


Uprawnienia do nabycia biletu  z ulgą

1. Ceny biletów na poszczególne imprezy, z wyłączeniem wydarzeń impresaryjnych, ustala SOK. Szczegółowe informacje dotyczące cen zamieszczone są na stronie www.soksuwalki.eu. Prawo do nabycia biletu z ulgą dotyczy wyłącznie imprez organizowanych przez SOK.

2. W przypadku imprez, na które zostały ustalone ulgowe ceny biletów, prawo do nabycia biletu ulgowego przysługuje (za okazaniem ważnej legitymacji lub dokumentu stwierdzającego wiek dziecka): dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom i studentom do 26 r. ż., emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) i ich opiekunom.

3. Prawo do nabycia biletu z 50% ulgą na imprezy organizowane przez SOK przysługuje beneficjentom programu „Suwalska Rodzina Plus” (za okazaniem ważnej Karty „Suwalska Rodzina Plus”). Korzystanie z ulg na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest z Kartą rodzica wraz z dokumentem tożsamości.

4. Ulgi naliczane są od cen biletów normalnych. W przypadku zbiegu uprawnień do ulg, zastosowanie ma tylko jedna – wyższa.

5. Nieokazanie dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi stanowi podstawę odmowy sprzedaży biletu z ulgą. Bilet ulgowy jest ważny wyłącznie z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi.

6. Przy spektaklach dla grup zorganizowanych liczących 10 lub więcej osób, prawo do wstępu bezpłatnego przysługuje 1 opiekunowi grupy w przeliczeniu na każde rozpoczęte 10 osób. Nie dotyczy imprez organizowanych przez podmiot zewnętrzny (wydarzeń impresaryjnych).

7. Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są: opiekunowie lub przewodnicy osób niewidomych lub ociemniałych. Przez opiekuna należy rozumieć osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby ociemniałej lub niewidomej – osobę, która ukończyła 13 lat. Nie dotyczy imprez organizowanych przez podmiot zewnętrzny (wydarzeń impresaryjnych).

wyjątek (rozdział I Ceny biletów) z Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów w Suwalskim Ośrodku Kultury (pełen tekst >>)