Fundusze Europejskie

Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71

Suwalski Ośrodek Kultury uzyskał wsparcie z funduszy Europejskich na projekt nr WND-RPPD.08.05.00-20-0006-18, pn. „Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0006/18-00 z dnia 29.06.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja.

Celem projektu jest nadanie zabytkowemu obiektowi Suwalskiego Ośrodka Kultury nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych, ukierunkowanych na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społeczno-gospodarczych na obszarze rewitalizacji, poprzez modernizację i dostosowanie do nowych funkcji.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • zwiększenie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zamieszkujących na terenie rewitalizacji;
 • ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, zachowań dysfunkcyjnych;
 • wzrost kapitału społecznego mieszkańców obszaru rewitalizacji;
 • zwiększenie dostępności oferty edukacyjno-kulturalnej na terenie obszaru rewitalizacji dla osób niepełnosprawnych;
 • utworzenie nowych form aktywności gospodarczej mieszkańców miasta oraz stworzenie nowych miejsc pracy;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez poprawę jakości powietrza oraz podniesienie efektywności energetycznej na obszarze rewitalizacji;
 • poprawa ładu przestrzenno-funkcjonalnego poprzez poprawę stanu budynków użyteczności publicznej i wprowadzenie na teren obszaru nowych funkcji publicznych z zakresu kompleksowej rewitalizacji;
 • poprawa stanu technicznego obiektu co umożliwi mieszkańcom korzystanie z jego oferty i ograniczy jego energochłonność.

Wartość projektu: 6 694 955,61 PLN
Kwota dofinansowania: 3 717 290,09 PLN

Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach

Zakres projektu numer WND-RPPD.03.01.00-20-002/09 obejmował:

 • budowę budynku sali koncertowo-teatralnej wraz z wszystkimi niezbędnymi instalacjami przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach,
 • budowę parkingów, placów, dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych, fontanny oraz urządzenie terenu,
 • budowę przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji deszczowej, budowa sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej,
 • roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego i sieci będących w kolizji z projektowanym budynkiem i przyłączami,
 • wycinkę drzew będąca w kolizji z projektowanym obiektem i zagospodarowanie terenu zielenią i szatą roślinną.

Projektowany obiekt składać się będzie z następujących elementów:

 1. Część ogólnodostępna z widownią
  Przy wejściu głównym znajdować się będzie hol z kuluarami z bezpośrednim dostępem do szatni, kas oraz WC. Widownia sali koncertowo – teatralnej liczyć będzie 678 miejsc. Nad holem przy widowni zaprojektowano foyer z dostępem na widownię, na loże oraz do reżyserek dźwięku i światła. Na najwyższym poziomie znajdować się będą kuluary z czasowym punktem gastronomicznym obsługujące balkon widowni. Przy kuluarach zostaną wydzielone 4 wnęki wypoczynkowe z kanapami do siedzenia.
 2. Część techniczna i zaplecze aktorów
  Scenę zaprojektowano z możliwością zainstalowania sceny obrotowej. Przy scenie zlokalizowano symetrycznie po bokach dwie kieszenie boczne oraz centralnie zascenie. Pomieszczenia techniczne związane z obsługą świetlną i akustyczną sali umieszczono za widownią dolną. Zaprojektowano magazyn kostiumów i scenografii oraz magazyn dekoracji. W obiekcie znajdować się będzie 5 garderób indywidualnych, 2 garderoby zbiorowe oraz charakteryzatornia.
 3. Dom kultury
  Przy wejściu głównym do domu kultury będzie znajdować się pasaż – galeria sztuki. Galerię zaprojektowano w formie wewnętrznego dziedzińca z przeszklonym dachem. Część ta będzie miała trzy kondygnacje. W salach tematycznych będą odbywały się zajęcia artystyczne i wystawy kulturalne. W programie funkcjonalnym przewidziano sale plastyczne, sale muzyczne, sale taneczne, sale edukacji regionalnej oraz sale prób teatralnych. Na ścianach pasażu przewidziano możliwość ekspozycji prac artystycznych wytwarzanych w salach plastycznych.
 4. Część wspólna między salą koncertową a domem kultury
  Główną częścią łączącą poszczególne części funkcjonalne będzie wielofunkcyjna sala kameralna umiejscowiona w centralnej części obiektu. Dostępna z pasażu domu kultury będzie ona służyć zarówno jako miejsce mniejszych przedstawień teatralnych, jak też jako sala edukacji tematycznej. Zaprojektowano scenę z praktikabli oraz mobilne trybuny, co przyczyni się do różnorodność aranżacji.

Projekt obejmuje również kompletne wyposażenie obiektu w technologię sceniczną oraz wyposażenie wnętrz w meble indywidualne i katalogowe oraz osprzęt.

Kubatura netto obiektu – ok. 38.198 m3, powierzchnia użytkowa ok. 6.539 m2, wysokość budynku 21,23 m.

Przewidywany termin realizacji projektu: lipiec 2010 r. – wrzesień 2013 r.
Całkowita wartość projektu: 40.559.476,38 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i środki własne Miasta Suwałki
Wysokość dofinansowania: 19.989.405,19 zł (EFRR)