Bogdan Trojanek i Terne Roma oraz Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy

Koncert charytatywny ku upamiętnieniu śp. księdza Jerzego Zawadzkiego na rzecz budowy Domu Spokojnej Starości w Przerośli
Bogdan Trojanek i Terne Roma oraz Don Vasyl & Cygańskie Gwiazdy
26.11.2014, godz. 17:00 i 20:00
Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5

Bilety: 50 zł do nabycia w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

Środki uzyskane z biletów na Koncert charytatywny Bogdan Trojanek & Terne Roma oraz Don Vasyl & Cygańskie Gwiazdy przyczynią się do dalszej budowy Domu Spokojnej Starości w Przerośli, którego inwestorem jest Fundacja Opieki nad Osobami Potrzebującymi Pomocy „OGNISKO DOMOWE”.

Ofiary i darowizny na budowę Domu można wpłacać:
na konto Fundacji „Ognisko Domowe: Bank PKO S.A. o/Suwałki nr: 69 1240 5891 1111 0000 5754 7741
lub. bezpośrednio w siedzibie Fundacji: ul Emilii. Plater 2, Suwałki, od poniedziałku do soboty w godz. 8: 00 – 13:00  tel. (87) 566 41 66

BOGDAN TROJANEK & TERNE ROMA

Trojanek_1

Bogdan Trojanek jest liderem i założycielem zespołu Terne Roma. Romski piosenkarz i autor tekstów znany jest również jako “Biały Cygan”.

Muzyk znany jest ze swojej działalności charytatywnej i ma wiele zasług na rzecz osób potrzebujących. Został odznaczony m.in. Order Uśmiechu. Trojanek jest jedynym Romem na świecie, któremu przyznano to wyróżnienie. Ponadto Trojanek otrzymał z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrny Krzyż Zasługi.

Jego zespół “Terne Roma” składa się z 11 osób. Trojankowi na scenie towarzyszą w większości członkowie rodziny. Grupa ma na koncie 6 płyt.

DON VASYL & CYGAŃSKIE GWIAZDY

donvasyl

Don Vasyl to jeden z najbardziej znanych romskich piosenkarzy, kompozytorów, autorów tekstów, poetów i animatorów polskich Cyganów. Pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Romów. W 2005 roku został uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Na scenie występuje od 12. roku życia, a od 1984 roku występuje z własnymi zespołami. Trzy lata później powstał zespół Don Wasyl i Roma, który później zmienił nazwę na Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy.

DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI W PRZEROŚLI

“Śp. Ksiądz Prałat Jerzy Zawadzki wspierał budowę Domu Spokojnej Starości w Przerośli. To on przekazał Fundacji w formie darowizny 15 ha ziemi w Przerośli. Na tej ziemi Fundacja wybudowała budynek w stanie surowym, który miał być ostatnią, prawdziwą, życzliwą przystanią dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Fundacja pragnie, by ten dom powstał jako trwały pomnik pamięci o śp. Księdzu Jerzym i funkcjonował pod Jego imieniem. Jest to budynek o powierzchni użytkowej 3356,1m kw., zawierający 20 mieszkań jednoosobowych i 20 dwuosobowych dla pensjonariuszy stałych, 13 gościnnych, pokoje dla personelu, kaplicę, stołówkę, pomieszczenia gospodarcze i rehabilitacyjne. Przewidziana jest pełna opieka bytowa i rehabilitacyjna.

Trzeba nadmienić, że nawet w krajach o wysokiej cywilizacji wzrasta ilość osób potrzebujących samarytańskiej pomocy. Także w naszej Ojczyźnie w wielu miejscowościach możemy spotkać niemało ułomnych, kalekich, opuszczonych, ubogich, cierpiących, samotnych i chorych oczekujących pomocy Niejednokrotnie ludzie ci żyją w warunkach uwłaczających godności osoby ludzkiej.

Sytuacja tej grupy jest szczególnie trudna głównie ze względu na brak wystarczającej ilości miejsc w domach pomocy społecznej oraz w domach dziennego pobytu i środowiskowych domach samopomocy. Kolejka oczekiwania na umieszczenie w domach pomocy społecznej jest długa, a czas oczekiwania wielomiesięczny. Zdarzało się nawet tak, że osoba niepełnosprawna umierała przed jej umieszczeniem w domu opieki i wielokrotnie jej ostatnie lata życia to lata bardzo trudne. Często o z troską o tych problemach osób starszych przypominał nam, w swoich apostolskich pielgrzymkach do Polski, Święty Papież Jan Paweł II. Ich potrzeby i ogólny stan zdrowia oraz troska o zapewnienie tym osobom godnych warunków życia, a także głos Ojca Świętego i nieustanne duchowe wsparcie Ks. Jerzego w tej sprawie zmobilizowało nas do budowy Domu Pomocy Społecznej w Przerośli.

przerosl

Budowany obiekt będzie pełnił funkcje domu opieki i ośrodka rehabilitacji leczniczej dla osób starszych i niepełnosprawnych potrzebujących pomocy, jest to jego nadrzędne zadanie. W domu na pobyt stały zamieszka 60 osób, a około 30 korzystać będzie z turnusów rehabilitacyjnych, nad którymi opiekę będą sprawować siostry zakonne, lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci. Pragniemy również udostępnić miejsca w tymże ośrodku ludziom z Polski i zza granicy naszego kraju, którzy chcieliby przeżyć tutaj ostatnie lata życia.

Organizowany ośrodek zapewni całodobową opiekę oraz wszystkie niezbędne warunki i potrzeby bytowe, edukacyjne, zdrowotne; opiekę medyczną, pielęgnacyjną i rehabilitację leczniczą, a także potrzeby społeczne, religijne i kulturalne osobom, które z różnych powodów (wiek, choroba, sytuacja życiowa, warunki mieszkaniowe, materialne) znajdą się w naszym domu. Prowadzona będzie terapia zajęciowa oraz różne formy aktywnego życia, wspierać będziemy działalność twórczą osób tam zamieszkałych.”

FUNDACJA

Fundacji Opieki nad Osobami Potrzebującymi Pomocy „Ognisko Domowe” z siedzibą w Suwałkach przy ulicy Plater 2 jest pozarządową organizacją charytatywną. Została ustanowiona aktem notarialnym 15 kwietnia 1992r. w Suwałkach i zarejestrowana w Sądzie dla Miasta Stołecznego Warszawy 08 września 1992r. Celem Fundacji jest opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi wymagającymi pomocy, zarówno mieszkającymi w kraju jak i powracającymi do Ojczyzny z emigracji. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną pod nr KRS 0000162437.

Środki finansowe gromadzone przez Fundację w całości przeznaczone są na cele statutowe, głównie na budowę Domu Spokojnej Starości. Zarząd i Rada Fundacji oraz inne osoby pracują na rzecz Fundacji społecznie.

Ofiary i Darowizny na budowę Domu można wpłacać:
na konto Fundacji „Ognisko Domowe: Bank PKO S.A. o/Suwałki nr: 69 1240 5891 1111 0000 5754 7741
lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji: ul Emilii. Plater 2, Suwałki, od poniedziałku do soboty w godz. 8: 00 – 13:00  tel. (87) 566 41 66

Kategoria: Archiwum